Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő

Név: HR-Evolution Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-913709
Adószám: 14653508-2-41
Képviselő: Szalkai János ügyvezető
Elérhetőségei: info@hrevolution.hu; + 36 20 485 7867

Adatkezelő elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje jelen tájékoztatóban és az általános adatvédelmi rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

Ez a tájékoztató arra szolgál, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenységek köréről, módjáról és céljairól, valamint az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az adatkezelés célja

A Munkavállaló Támogató Program (Program) szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatóval szerződésben álló Munkáltató mindenkori munkavállalói, valamint a munkavállalók közeli hozzátartozói számára, amelynek fő célja az Igénybevevőket a munkahelyükön és személyes környezetükben érő pszichoszomatikus kockázatok felmérése, megelőzése, csökkentése vagy kiküszöbölése, valamint támogatásuk a magánéleti és munkahelyi problémáikban.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a természetes személy Igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján, míg az Igénybevevő által esetlegesen Adatkezelő tudomására hozott olyan Különleges adatot Igénybevevő kérése alapján, Igényvevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli.

 Az adatkezelés önkéntessége

A Munkavállaló Támogató Program szolgáltatást minden arra jogosult önkéntesen alapon, saját belátása szerint veszi igénybe, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerését és elfogadását követően.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő az Igénybevevők hozzájárulása és a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat alapján a Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás nyújtása során kizárólag azon adatokat kezeli, amely a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.
Ennek keretében Adatkezelő úgy jár el, hogy az Igénybevevők anonimitása lehetőség szerint biztosított maradjon. A Munkáltató felé semmiképpen se derülhessen ki, hogy mely Igénybevevő személyek vettek igénybe tanácsadást és milyen ügyben. A szolgáltatást nyújtó, vagy abban közreműködő személy, vagy szervezet biztosítja, hogy Igénybevevő anonim maradhasson és ha önként felfed személyes adatokat, azokról harmadik személy ne szerezhessen tudomást.

Fogalmak

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Közös adatkezelők:
Azon adatkezelők, akik vagy amelyek a személyes adatok kezelésének célját közösen határozzák meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozzák és végrehajtják, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatják.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely valamely jogviszony alapján az adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Munkavállaló Támogató Program:

A Program Igénybevevői számára Adatkezelő szolgáltató által nyújtott díjmentes és bizalmas tanácsadás. A Program célja, hogy segítse az Érintetteket munkahelyi és magánéleti problémáik, nehéz élethelyzeteik megoldásában. A munkahelyi feladatok hatékony elvégzését támogató és a magénéletben előforduló nehéz helyzetekben segítséget nyújtó tanácsadás általános jogi és pénzügyi, életmód és életviteli, továbbá pszichológiai témákban vehető igénybe. A telefonos vagy online bejelentkezéskor név nélkül összefoglalhatja a kérdéseit az Igénybevevő.  A tanácsadás történhet e-mailben, telefonon vagy személyesen, illetve online csatornán (pl. skype-on).

A tanácsadás igénybevételéhez szükséges az alábbi adatok megadása:

Becenév vagy fantázianév, e-mail cím és/vagy telefonszám,

Adattovábbítás

Adatkezelő a Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás nyújtását megfelelő szaktudású alvállalkozók (pszichológus, coach, mentálhigiénés szakember, ügyvéd, pénzügyi szakember) bevonásával végzi.

Igénybevevő a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul, hogy az általa az Adatkezelővel közölt személyes adatok a szolgáltatás nyújtásában részt vevő, adott kérdésen szakértelemmel rendelkező alvállalkozó részére továbbítására kerüljön. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.
A fentieken túlmenően személyes adatot Adatkezelő kizárólag abban az esetben továbbít, ha ahhoz az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja Igénybevevő részére biztosítani a Munkavállaló Támogató Program szolgáltatást.

A honlap(ok) adatkezelése

1. Naplózási adatok és cookie-k

Adatkezelő kezeli a www.mellettedvagyunk.hu oldal és annak aloldalai felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlapok fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Adatkezelő a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezeli.

Adatkezelő a fenti honlapokon cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlapok látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldik el adatkezelők az érintett számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók a partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Adatkezelés időtartama: statisztikai célra egy év, információbiztonsági célra két év, cookie-k esetében legfeljebb 6 hónap.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

2. Személyes adatok kezelése szakmai levelek küldése céljából:

A szolgáltatások igénybevétele hírlevél regisztrációhoz nem kötött.

Önkéntes e-mail cím megadásával Igénybevevők értesülhetnek a friss szakmai cikkekről, videókról, őket segítő hasznos információkról. A megadott adatok:  felhasználó név és e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek személyes adatait a leiratkozásig, de legfeljebb 10 évig kezeli.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az emailek küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő az érintett minden – az emailek küldéséhez megadott – személyes adatát törli nyilvántartásából és további információs e-mailekkel nem keresik meg az érintettet.

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését, illetve az adatok törlését e célt illetően is. Adatkezelő adatokat harmadik személyeknek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően előírja, vagy az érintett ehhez hozzájárult.

Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintett hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírják.

A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására Adatkezelő csak az érintett kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

3. Személyes adatok kezelése elektronikus kapcsolatfelvétel céljából

Az elektronikus kapcsolatfelvétel regisztrációhoz kötött. A megadott adatok felhasználása kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából történő e-mailes vagy telefonos felkeresés formájában történik. A kezelt adatok köre: kötelezően megadva keresztnév vagy becenév vagy fantázianév felhasználó névként,  telefonszám és/vagy magán e-mail cím. Munkahelyi e-mail cím nem javasolt.

Önkéntesen megadható adatok: teljes név (család- és utónév), e-mail cím és vagy telefonszám, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és a megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok.

Az adatkezelés célja az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az érintettek személyes adatait legfeljebb 6 évig kezelik.

4. Személyes adatok kezelése Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás igénybevétele céljából

A Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, az oldalra történő bejelentkezés.

Kezelt adatok köre: Teljes név vagy keresztnév vagy vezetéknév vagy becenév, életkor, nem, e-mail cím  és /vagy telefonszám, egyedi kód, amely az Igénybevevő szolgáltatási kártyáján levő azonosító,  esetleg más önként megadott adatok: profilkép, skype azonosító, facebook azonosító illetve minden egyéb olyan adat (kifejezetten ide értve személyes információkat tartalmazó dokumentumok szkennelt változatát, vagy a tanácsadás tartalmának részletes adatait) amelyet felhasználó önként megoszt annak érdekében, hogy a tanácsadás létrejöhessen.

Az adatokhoz hozzáférhet a HR-Evolution Kft. munkatársa, illetve mindenki, aki az adott tanácsadásban részt vesz (kifejezetten ideértve a Tanácsadót, a Telefonos ügyfélszolgáltatot, illetve az Adminisztrátorokat és Rendszergazdákat).

Adatok megadásának megtagadása esetén a Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás igénybevétele részben vagy egészben nem megvalósítható.

5. Személyes adatok kezelése Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás nyújtásában való közreműködés céljából

A Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás nyújtásában való közreműködés előfeltétele az oldalra történő bejelentkezés és aktív közreműködési szerződés.

Kezelt adatok köre: Teljes név vagy keresztnév vagy vezetéknév vagy becenév, életkor, nem, e-mail cím és/vagy telefonszám, profilkép, skype azonosító, facebook azonosító

Adatok megadásának megtagadása esetén a Munkavállaló Támogató Program szolgáltatásban való közreműködés részben vagy egészben nem megvalósítható.

Az adatokhoz hozzáférhet a HR-Evolution Kft. munkatársa, illetve mindenki, aki az adott tanácsadásban részt vesz (kifejezetten ideértve más közreműködőket, a Tanácsadás igénybevevőjét, a Telefonos ügyfélszolgáltatot, illetve az Adminisztrátorokat és Rendszergazdákat)

 

A call center adatkezelése

Adatkezelő az általa üzemeltetett call centerbe beérkező hívásokat rögzíti és az ezzel kapcsolatos személyes adatokat minőségbiztosítás céljából kezeli. Minőségbiztosítási cél alatt adatkezelő a következőket érti:

- szakmai információk helyességének ellenőrzése

-elvárt kommunikációs elemek helyességének ellenőrzése

- minőséggel és statisztikákkal kapcsolatos riportok elkészítése és ellenőrzésére céljából

Megőrzési idő: 1 év

A felvételekhez történő hozzáférés:

-A call center minőségbiztosítási feladatokkal megbízott munkatársai

- Az Adatkezelő arra kijelölt munkatársai

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Tájékoztatás adatfeldolgozókról

1. A honlapok üzemeltetőjeként adatfeldolgozó jár el.

adatfeldolgozó neve: GBL IT Group Kft.
címe: 1041 Budapest, Árpád út 39-43.
cégjegyzékszáma: 01-09-724111

Az adatfeldolgozó a rá irányadó jogszabályoknak, valamint a honlapján közzétett (https://gbl.hu/gdpr/) adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

Adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

2. Adatkezelő Hírlevél küldéséhez a Mailchimp hírlevél-küldő szolgáltatót veszi igénybe, mint adatfeldolgozót.

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Címe: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA
E-mail címe: info@mailchimp.com

Adatkezelő további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Technikai és szervezési intézkedések a személyes adatok védelmében

Az Adatfeldolgozó az érintettek személyes adatainak maximális szintű védelme érdekében az alábbi technikai-szervezési intézkedéseket vezeti be az általa végzett adatkezelés folyamatába:

·       Az érintett személyes adataihoz az Adatfeldolgozó szervezetén belül kizárólag a személyügyi feladatokat ellátó személyek férnek hozzá, munkaköri kötelezettségeik ellátása érdekében.

·       A személyes adatokat az Adatfeldolgozó elektronikus úton szerverszolgáltató által biztosított szerveren tárolja. Az Adatfeldolgozó informatikai eszközeit csak az Adatfeldolgozó arra felhatalmazott alkalmazottai használhatják, a hozzáférés jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosított.

·       Annak érdekében, hogy a tárolt fájlok ne károsodjanak, illetéktelen személy által ne legyenek hozzáférhetőek, az Adatfeldolgozó vírusellenőrző és –irtó programot használ informatikai eszközein.

Hozzájárulás

A fentiek szerinti Munkavállaló Támogató Program szolgáltatás igénybevételével Ön tudomásul veszi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és egyúttal kifejezett, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez, valamint azok jelen adatvédelmi tájékoztató és Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata szerinti továbbításához.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet HR Evolution Kft. felé a mellettedvagyunk.hu weboldalon közzétett adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt és rendelkezéseket az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a fenti Internetes webcímen elérhető, vagy kérésére Adatkezelő azt rendelkezésére bocsátja.

Jogérvényesítés és panaszkezelés

        i.            Tájékoztatáshoz való jog

Minden érintett jogosult tájékoztatást kérni az az Adatkezelő által kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kézhezvételtől számított egy hónapon belül adja meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

       ii.            Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

     iii.            Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az irányadó jogszabályokban meghatározott indokok valamelyike fennáll. Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

     iv.            Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az irányadó jogszabályokban meghatározott feltételek valamelyike teljesül.  Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A korlátozott személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta. A korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekéből lehet kezelni.

       v.            Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből, közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

     vi.            Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

   vii.            Jogorvoslat

Mindenki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő, illetve ezzel összefüggésben az Adatfeldolgozó adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud a Hatóság lehetőséget biztosítani. Időpontot egyeztetni:

  • elektronikus úton a Hatóság elektronikus levelezési címén, az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen,
  • írásban a Hatóság postacímén (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), továbbá
  • ügyfélszolgálati napokon, ügyfélszolgálati időben – kedden és csütörtökön – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között a +36/1 391-1400 telefonszámon lehetséges.


X A jelenlegi böngésződ nem támogatott!
Kérlek tölts le egy újabb böngészőt!

A jelenlegi böngésződ nem támogatott így az oldal több funkciója nem használható ezen a böngészőn keresztül.
Kérlek tölts le egy újabb böngészőt az alábbiak közül és látogass vissza újra azon keresztül!