Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató célja és hatálya


(1)    Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a HR-Evolution Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál továbbá az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatásáról. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására azzal, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

(2)    A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2.    Irányadó jogszabályok

 

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
  • polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”)


3.    Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális cégadatai a következők:

Cégnév: HR-Evolution Kft. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-913709

Adószám: 14653508-2-41

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

Képviseli: Szalkai János ügyvezető

Telefonszám: + 36 20 485 7867

·             E-mail-cím: info@hrevolution.hu


4.   A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

(1)    Az Adatkezelő adatkezeléseit a GDPR-ban rögzített jogalappal, így különösen az érintettek hozzájárulása alapján, szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése során, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekében alapján végzi. Az érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, bizonyos esetekben pedig tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

(2)    Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

(3)    Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, és az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

(4)    Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek (címzettek) felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A Társaság az érintett kérelmére rendelkezésre bocsátja adatfeldolgozóinak listáját.

(5)    Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések, az egyes adatkezelési célok szerinti bontásban az alábbiakban kerülnek részletezésre:I. Honlappal kapcsolatos adatkezelés

 

1.) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapjának naplózása 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a honlap látogatójának (érinttet) hozzájárulása
A kezelt adatok köre: bármely, a naplózással és a weboldal üzemeltetésével érintett személyes adat Az adatkezelés célja: jogosultságkezelés, honlap adminisztrátoraival történő kapcsolattartás, honlap adminisztrátori tevékenység követése könnyebb tartalom szerkesztés érdekében, hibakeresés megkönnyítése
Adatfeldolgozó: Extreme Net Kft.

Az adatok törlésének határideje: legfeljebb a naplózástól számított 2. év végéig
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: érintettnek nem lesz jogosultsága a honlap adminisztrálásához, kommunikáció akadályoztatása

Az adatfeldolgozó neve

Extreme Net Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

e-mail

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

telefon

-

honlap

http://webtrek.hu/

Kezelt adatok köre

a honlapon rögzített felhasználói adatok

Adatkezelés célja

webfejlesztői feladatok ellátása

 

5.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

(1)    Az érintett bármikor részletes tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai kezelésének módjáról, hozzáférhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, bizonyos esetekben pedig tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet adathordozhatósághoz való jogával. továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.


(2)    Az érintett törléshez és tiltakozáshoz való jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3)    A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4)     A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

a.       A rá vonatkozó személyes adatok;
b.       az adatkezelés célja(i);
c.       azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
d.       az adatok tárolásának időtartama;
e.       a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
f.        a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
g.       a kezelt adatok forrása;
h.       a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5)    A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy elektronikus példányát. Külön kérelemre, a postaköltségek megfizetése ellenében van lehetőség postai úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(6)    Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított egy hónap.

(7)    A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(8)    A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat:

a.       Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
b.       az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
c.       az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
d.       a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

e.       a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(9) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

a.       Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
b.       a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
c.       közérdekből;
d.       archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
e.       jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(10) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

a.       Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
b.       az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
c.       az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(11) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

a.       Az érintett ehhez hozzájárul;
b.       jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
c.       más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
d.       közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(12) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(13) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 hónapon belül teljesíti.

6.    Kapcsolatfelvétel
 
Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő tevékenységi körönként a IV. 2.) pontban meghatározott ideig tárolja, majd törli.

7.    Az adatok tárolásának módja, biztosítása
 
(1)    Adatkezelő az általa kezelt adatokat papír formában székhelyén, míg elektronikus formában saját hálózati adattárolón őrzi. 

(2)    Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzéséről az adatfeldolgozók kötelesek a megfelelő biztonsági intézkedésk bevezetése mellett gondoskodni.

(3)    Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

a.       az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
b.       illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

(4)    Az adatok védelme kiterjed különösen:

a.       a jogosulatlan hozzáférésre;
b.       megváltoztatásra;
c.       törlésre;
d.       véletlen sérülésre;
e.       illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

(5)    Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

(6)    Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

a.       az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
b.       csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
c.       az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

(7)    Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

(8)    Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.  

8.    Eljárási szabályok
 
(1)    Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 

(2)    Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

(3)    Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

a.       az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b.       a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c.       a kérelem túlzó.

(4)    A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

a.       a kérelmet megtagadni;
b.       a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

(5)    Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 6,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként, illetve 2.500,- Ft adminisztrációs költséget CD/DVD/pendrive-onként.

(6)     Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

(7)    Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

(8)    Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

a.       az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
b.       az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9.    Kártérítés

(1)    Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

(2)    Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

(3)    Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

10.  Jogorvoslat

(1)    Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük, forduljon bizalommal Társaságunkhoz jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeinken.

(2)    Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(3)    (3)   Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu


11.    Hatósági együttműködés
 
(1)    Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

(2)    Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Kelt: Budapest, 2021. november 15.

X A jelenlegi böngésződ nem támogatott!
Kérlek tölts le egy újabb böngészőt!

A jelenlegi böngésződ nem támogatott így az oldal több funkciója nem használható ezen a böngészőn keresztül.
Kérlek tölts le egy újabb böngészőt az alábbiak közül és látogass vissza újra azon keresztül!